Kliknite na link da vidite format na engleskom jeziku Engleski

Dopisi posebne namene

Memorandum o razumevanju i Protokol o saglasnosti

Upotreba

Memorandum o razumevanju (MoR) ili Protokol o saglasnosti (PoS) dokumentuju zajednički dogovorene: činjenice, namere, procedure, parametre, planove za buduće aktivnosti i pitanja koordinacije.

Napomena: Memorandum o razumevanju ne treba da zameni zvanični sporazum o podršci u okviru jedne službe ili između službi. Međutim, ovaj dokument može da se koristi sve dok se ne pripremi zvanična verzija takvog sporazuma.

Format

Modeli MoR i PoS dati su u primerima br. 1 (format i upotreba) i br. 2 (priprema).

Zaglavlje

Pripremite MoR ili PoS na papiru sa zaglavljem agencije koja priprema ili koja zahteva pripremanje memoranduma, odnosno protokola. Od ovog pravila može se odstupiti ukoliko postoje unutrašnji ili posebni zahtevi strana koje učestvuju u sporazumu. Reči MEMORANDUM O RAZUMEVANJU ili PROTOKOL O SAGLASNOSTI postavite na sredinu stranice, u drugom redu ispod pečata/grba. Otkucajte reč IZMEĐU u sledećem redu, takođe na sredini. U sledećem redu otkucajte nazive agencija koje sklapaju sporazum, osim kada ima više od dve agencije ili kada su njihovi nazivi predugi da bi se otkucali u jednom redu.

  1. Predmet.

Otkucajte reč PREDMET uz levu marginu, u drugom redu ispod poslednjeg reda naziva agencije koja učestvuje u sporazumu.

  1. Tekst.

Počnite prvi red teksta uz levu marginu, u trećem redu ispod poslednjeg reda naziva predmeta. Osnovni tekst ima sledećih šest delova, ali nije ograničen samo na njih:

  1. Odrednice. Navedite odrednice koje su u neposrednoj vezi sa sporazumom.

  2. Svrha. U ovom pasusu određuje se ili iznosi, sa što manje reči, svrha sporazuma.

  3. Problem. Izložite problem jasno i koncizno, uz kratak istorijat.

  4. Obim. Kratkom i jasnom rečenicom odredite obim sporazuma.

  5. Razumevanje, saglasnost, podrška i sredstva. Navedite potrebe za razumevanjem, saglasnošću, podrškom i sredstvima i odgovornosti strana ili agencija koje učestvuju u sporazumu.

  6. Datum stupanja na snagu. Navedite datum kada će sporazum stupiti na snagu.

  1. Numerisanje pasusa.

Numerisanje i postavljanje pasusa vrši se na isti način kao i u dopisima za opštu upotrebu.

  1. Potpisnici.

Mesto za potpisnike kod MoR i PoS nije isto kao u dopisima, jer se imena potpisnika sporazuma nalaze u istom redu. Otkucajte njihova imena u petom redu ispod poslednjeg reda teksta. Navedite ostale podatke, kao što je prikazano u primerima 1 i 2: za civilna lica – ime, zvanje i agenciju, a za vojna lica – ime, čin, rod vojske i zvanje. Navedite datum kada svaki zvaničnik potpisuje sporazum. Na desnoj strani se ostavlja mesto za potpis oficira sa višim činom, a kada nije poznato čiji je čin viši, na ovoj strani treba da se nalazi potpis zvaničnika organizacije navedene u zaglavlju.


(kliknite za engleski primer)


(kliknite za engleski primer)


Preuzimanje dokumenata

Preuzmite ovaj dokument i primer kao fajl (.doc 75kb)