Kliknite na link da vidite format na engleskom jeziku Engleski

Beleška

Beleška zamenjuje imejl kada nije dostupna Internet mreža ili kada nije prikladno poslati imejl. Može se slati u okviru ili između kabineta, štabova, agencija i jedinica Ministarstva odbrane. U adresi beleške navedite radno mesto primaoca, a potpišite je lično. Ukoliko pišete nekome ko ne radi u vašoj formaciji, jedinici, štabu ili agenciji, morate navesti formaciju, jedinicu, štab ili agenciju koju predstavljate.


Napomene o beleškama

1.Oznaka stepena poverljivosti dokumenta i deskriptor (označava vrstu sadržaja i kategoriju lica koja mogu imati uvid). Ako su ove oznake potrebne, napišite ih velikim, masnim slovima na sredini stranice. Ako je reč o štampanom dokumentu, te oznake se stavljaju i na poleđini poslednje stranice. Prioritet u korespodenciji i broj kopija se označavaju na sledeći način:

OZNAKA STEPENA POVERLJIVOSTI DOKUMENTA – DESKRIPTOR

Prioritet u korespodenciji (Napomena A)

Broj kopije i ukupan broj kopija (Napomena B)

Ukupan broj strana

Oznaka predmeta

Datum

Primalac/Primaoci

Br. kopije:

Zamenik komandira čete

1

Referent za zaštitu od zračenja

2

Itd.

Predmet

n (broj treba da bude poslednji u redu)

Napomena A. Nemojte označavati prioritet u korespodenciji kada to nije potrebno.

Napomena B.Ovde se unosi brojkopije i ukupan broj stranica ukoliko je beleška označena sa DRŽAVNA TAJNA ili SLUŽBENA TAJNA/STROGO POVERLJIVO ili je označena šifrom ili upozorenjem o ograničenju. Tada se menja i način numerisanja stranica.

2. Deskriptori. Odobreni deskriptori su: SASTANCI, BUDŽET, EKONOMSKI, UGOVORI, KONTROLA ili BEZBEDNOST PODATAKA, PREGLED, VEŽBA, POČASTI, OBAVEŠTAJNO, ISTRAGA, OSETLJIVO ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO, UPRAVA, MEDICINSKI, OPERACIJE, LIČNO, POLICIJA, POLITIKA, PRAVNO, KADROVSKO, PROVERA i POSETE.

3. Oznaka predmeta. Ostavite prazan prostor ispod oznake stepena poverljivosti.

4. Datum. Pišite skraćeno.

5. Distribucija. Za troje primaoca su ovom beleškom dodeljeni zadaci, preostala dva primaoca samo primaju kopiju beleške. Zameniku komandira čete C i referentu za zaštitu od zračenja je beleška poslata mejlom, što je označeno zvezdicom. Kada ima mnogo primalaca, navedite ih u kolonama duž cele strane ili stavite napomenu „Vidi spisak za distribuciju” i navedite primaoce posle blok-potpisa i spiska dodataka ili priloga.

6.Naslov. Pišite masnim velikim slovima (ne podvlačite).

7.Dodaci. Uvode se u tekst dokumenta pomoću slova kojim su označeni.

8.Ton. Budući da vi i pišete i potpisujete tekst, koristite prvo lice jednine (ja”, meni”, moj”). Ako treba da predstavite mišljenje više ljudi, koristite prvo lice množine (mi”, nama”, naš”).

9. Dodatak B. Nije prikazan u ovom primeru.

10. Blok-potpis. Blok-potpis treba da bude poravnat sa levom marginom. On sadrži inicijale i prezime, skraćeni naziv čina, radno mesto i broj telefonskog lokala.

11. Dodatni detalji za kontakt. Ukoliko šaljete belešku van organizacije, navedite pune brojeve i civilnog i vojnog telefona sa pozivnim brojem.. Ako je potrebno, dodajte i poštansku i imejl adresu (na Internetu ili Intranetu Ministarstva odbrane).


Primer beleške

(kliknite za engleski primer)

INTERNO – POSETE

BDH/503/2/Admin

14. apr ##

Zamenik komandira čete
Referent za zaštitu od zračenja
Glavni podoficir puka

Kopija za:
Ađutant komandira čete

POSETA NJ.K.V. PRINCA OD VELSA

  1. Tokom poslednje inspekcije obavljene u toku priprema za dolazak NJ.K.V. Princa odVelsa 3. juna ##, komandir se zabrinuo kada je video koliko još treba da se čisti oko vaših objekata. Spisak tih objekata se nalazi u Dodatku A.
  2. Znam da je uvek teško pronaći ljudstvo za obavljanje poslova čišćenja, ali imamo veoma malo vremena. Ako Vam treba pomoć, obavestite glavnog podoficira pukašto je pre moguće da bi on mogao na najbolji način da uposli svoju radnu grupu.
  3. Pored toga, ima još nekih zaostalih poslova koje je potrebno obaviti u vašem rejonu. Prilažem njihov detaljan spisak kao podsetnik u Dodatku B.

S. O. Hajd
S. O. Hajd, kapetan Kraljevske avijacije, lokal 7374, Imejl: g1-rao@badonhill.mod.uk

Dodaci:

A. Spisak objakata oko kojih treba očistiti prostor.
B. Detalji o zaostalim poslovima.

INTERNO – POSETE


Preuzimanje dokumenata

Preuzmite ovaj dokument i primer kao fajl (.doc 56kb)

  1. U dokumentima sa oznakom stepena poverljivosti, strane moraju biti numerisane brojem strane i ukupnim brojem strana (na primer, 5/7, što znači „peta strana od ukupno sedam“.)

  2. Na engleskom, datum se piše skraćeno sa prva tri slova u nazivu meseca i poslednja dva broja u godini.