Kliknite na link da vidite format na engleskom jeziku Engleski

Adresiranje pošiljki

 1. Adresa primaoca. Adresa treba da ima poravnatu levu marginu i da bude čitka. Potrudite se da stane u pet redova. Možete pisati velikim slovima ili kombinovati velika i mala slova. Nije potrebna interpunkcija, izuzev crtice u poštanskom broju. Kad god je to moguće, navedite ulicu odredišta.

a) Format adrese. Koristite format na slici 1 za adresiranje koverata.

Slika 1: Format adrese na koverti (kliknite za engleski primer)

b) Red za naziv službe (primalac). U ovom redu napišite naziv službe kojoj upućujete pošiljku. Reč “Commander” (komandant) se koristi samo kada je pošta namenjena komandantu ili kada je naziv odgovarajuće službe nepoznat.

c) Opcioni red. Kada ne možete da precizno navedete primaoca u redоvima za naziv službe i naziv jedinice, između njih možete da umetnete još jedan red (pogledajte sliku 2).

Slika 2: Primer opcionog reda (kliknite za engleski primer)

d) Naziv jedinice. U ovom redu napišite naziv jedinice (može biti i radna jedinica) primaoca, na primer, Komanda kopnene vojske SAD.

e) Red za odredište. U ovom redu napišite naziv ulice ili broj poštanskog faha. Možete dodati broj apartmana, stana, zgrade, sprata, krila, sobe, odseka, itd. Kada ovi sekundarni podaci o odredištu čine deo adrese, ali ne mogu da stanu u red namenjen za nju, treba ih sve napisati u red iznad adrese (pogledajte sliku 3).

Slika 3. Primer reda za adresu odredišta (kliknite za engleski primer)

f) Grad, država, poštanski broj. Sve službe treba da koriste naziv grada, države i adresu koje je odredila pošta kao njihovu lokaciju.

g) Priprema. Ako niste u mogućnosti da otkucate adresu ili da je odštampate pomoću računara, možete i da je napišete rukom, ali isključivo štampanim slovima. Rukom pisana adresa mora biti čitka. Nemojte koristiti pisana ni kosa slova. Dozvoljena je upotreba nalepnica, bez obzira na veličinu pošiljke, s tim što moraju biti pažljivo postavljene, na pravoj, horizontalnoj liniji. Pečati se ne koriste.

h) Skraćenice. Možete koristiti standardne skraćenice, prema specifikaciji pošte [1]. U skladu sa ovom specifikacijom, mogu se skraćivati i pojedinačne reči u nazivima službi. Načelno, akronime treba izbegavati.

i) Koverte sa otvorima za adresu. Vodite računa o tome da se celokupna adresa vidi u otvoru koverte. Sa svake strane adrese treba da bude barem još pola centimetra do ivice otvora na koverti.

j) Pošta za inostranstvo.Napišite kompletnu adresu velikim slovima. Navedite potpuni naziv pošte (ili grada) i zemlje odredišta. Napišite poštanski broj (ako postoji). Leva margina adrese treba da bude poravnata. U poslednjem redu otkucajte samo naziv države.

 1. Pisma. Adresa na koverti treba da bude ista kao i ona u pismu. Vodite računa da u njoj nema grešaka i da je napisana u ispravnom formatu.

 2. Ako je pošiljka veća od uobičajenog pisma. U ovom slučaju, adresa treba da bude, približno, u centru koverte i to postavljenaparalelno sa njenom dužom ivicom.

 3. Adresa pošiljaoca

a) Položaj adrese. Adresa pošiljaoca treba da bude u gornjem levom uglu koverte, nalepnice, ili nekog drugog omota pošiljke. Trebalo bi da je otkucate, a ako to niste u mogućnosti možete je napisati rukom i to štampanim slovima.[2]

b) Format. Pogledajte primer adrese pošiljaoca na slici 4. Kada se koristi službeni simbol, treba ga staviti u zagradu posle naziva službe.

Slika 4: Primer adrese pošiljaoca (kliknite za engleski primer)

 1. Adresa na koverti

  Samo kod pisama, sadržina adrese na koverti treba da bude ista kao u pismu. Ako prosleđujete službenu prepisku vojnom licu koje je dobilo premeštaj, stavite pošiljku u novu kovertu. Adresirajte na starešinu primaoca (“To the Commander of”) i navedite puno ime i prezima, kao i čin primaoca. Nemojte pisati lični broj osiguranja na koverti.


 2. Forma i sadržina adrese

a) Adresiranje. Ako je prepiska namenjena načelniku glavne uprave, navedite ovo zvanje u adresi. Adresirajte pošiljku na načelnika i kada pišete savetu, vojnoj misiji, komisiji, ili sličnim telima. Navedite položaj primaoca kada pišete komandantima ili načelnicima komandi. Kada je to potrebno, obavestite posredni štab o pošiljci koju upućujete vojnom starešini.

b) Forma adrese. U vojnoj prepisci, prvo treba navesti vojni čin ili, kod imena civilnog lica, formu oslovljavanja, a zatim ime, srednje slovo (ako je poznato) i prezime, po ovom redosledu.

c) Sadržina adrese. Vodite računa o tome da adresa bude potpuna i tačna.

 1. „Komandantu... “

  Neke službene pošiljke ne mogu biti adresirane direktno na primaoca, jer je potrebno da i njegov komandant bude upoznat sa tim. U tom slučaju, adresirajte pošiljku na komandanta, a navedite i čin primaoca, njegovo puno ime i prezime i poslednju jedinicu u kojoj je služio. Tako ćete očuvati službeni status prepiske. Nemojte stavljati pošiljke namenjene većem broju primalaca u isti koverat.

Preuzimanje dokumenata

Preuzmite ovaj dokument i primer kao fajl (.doc 58kb)
 1. Pošta SAD objavljuje spisak usvojenih skraćenica na http://www.usps.com/ncsc/lookups/usps_abbreviations.htm
 2. MO je ovde skraćenica za Ministarstvo odbrane